The RationalistSkip to content


We have registered
182.683.593 visits
There are 7346 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28991 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2982 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Uczeń z fundamentem chrześcijańskim
Author of this text:

Warszawa, 14 marca 2011

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Grochowska 133/5
04-139 Warszawa
nr rej: Pr 2642
fundacja@racjonalista.pl

Krystyna Chowaniec
Starszy Wizytator
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
kchowaniec@ko.rzeszow.pl

Szanowna Pani Wizytator,

Proszę o skorzystanie z kompetencji nadzorczych, w związku z naruszeniem prawa przez dyrekcję publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej (gmina Zagórz).

Wyżej wymienione gimnazjum w ten sposób określiło profil ideologiczny szkoły, że wykluczone zostały z niego wszystkie osoby, które nie utożsamiają się z chrześcijańskim systemem wartości. Jest to naruszeniem publicznego charakteru szkoły, która jest dostępna dla wszystkich bez względu na ich przekonania światopoglądowe.

Przytaczam fragmenty oficjalnych dokumentów szkoły.

Misja: "Jesteśmy szkołą, która promuje chrześcijański system wartości, zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną, wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie."
http://www.gimtarnawa.zagorz.info/dokumenty/misja.doc

Wizja szkoły: "Każdy absolwent naszej szkoły potrafi znaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości mając za fundament niezawodne wartości chrześcijańskie".
http://www.gimtarnawa.zagorz.info/dokumenty/wizja.doc

W szkole tej uczą się i pracują również osoby, które za fundament mają inne systemy wartości: buddyjski, laicki humanizm — które to systemy nie są tożsame z chrześcijańskim, a w niektórych punktach są z nim sprzeczne. W świetle dokumentów szkoły — takie osoby nie mają prawa bytu, w najlepszym razie mogą czuć się osobami drugiej kategorii. Wiemy, że sytuacja ta powoduje realne problemy i spięcia w funkcjonowaniu placówki. Co może począć osoba niewierząca, która chciałaby posłać swoje dziecko do tej szkoły, wiedząc jednocześnie, że dyrekcja wywiera presję na podporządkowanie się chrześcijańskiemu systemowi wartości, choć nie znajduje to podstawy w prawie powszechnie obowiązującym?

Sytuacja ta jest naruszeniem szeregu ustaw, w tym zwłaszcza Konstytucji RP, która w art. 53 potwierdza:

„Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii"

A w art. 25 ust. 2 zastrzega:

"Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym."

Zapisy tych dokumentów naruszają także ustawę będącą uszczegółowieniem i konkretyzacją art. 53 konstytucji — Ustawę z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:

"Art. 1. 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Art. 6. 1. Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii.
Art. 10. 1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań."

W razie braku działań nadzorczych prosimy o informację na adres emailowy Fundacji Wolnej Myśli — będziemy bowiem chcieli skorzystać z instrumentów nadzoru wyższego szczebla, względnie z drogi sądowej.

Informacje o sprawie prosimy przekazać na adres: fundacja@racjonalista.pl

Z poważaniem,
Mariusz Agnosiewicz
prezes Fundacji
redaktor naczelny portalu Racjonalista.pl

Do wiadomości:
· Podkarpacki Kurator Oświaty, Jacek Wojtas, jwojtas@ko.rzeszow.pl
· Media

Zobacz dalszy ciąg sprawy.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Rekolekcje dla niewierzących na Facebooku
Otwarty list do Harveya Weinsteina

 Comment on this article..   See comments (23)..   


«    (Published: 14-03-2011 Last change: 16-02-2012)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1103 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)