The RationalistSkip to content


We have registered
166.361.695 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Demokracja katolicka w gimnazjum publicznym
Author of this text:

Warszawa, 16.2.2012.

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Długa 23/25 lok. 21
00-238 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Beata Pawłowska
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania
Al. J. Ch. Szucha 25
00-580 Warszawa

Szanowna Pani,

Wnosimy skargę na rozstrzygnięcie problemu dyskryminacji światopoglądowej w publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej (gmina Zagórz), zapadłe w Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

Stan faktyczny: Szkoła publiczna deklaruje ukierunkowanie procesu wychowania na religię chrześcijańską, przybierając tym samym — niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem — charakter wyznaniowy. Oficjalne dokumenty szkoły deklarują otwarcie: "Jesteśmy szkołą, która promuje chrześcijański system wartości". Szczegółowe przedstawienie stanu faktycznego w załączniku.

Stan prawny: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym" (art. 25 ust. 2 Konstytucji). „Art. 1. 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Art. 10. 1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań" (Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania).

Rozstrzygnięcie problemu przez właściwe miejscowo kuratorium:

Skargę na dyrekcję szkoły przekazaliśmy drogą elektroniczną w dniu 14 marca 2011 r. do starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Krystyny Chowaniec, a także do wiadomości Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją „bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca" (art. 237 par. 1 KPA). Tymczasem po upływie niemal miesiąca od złożenia skargi, w przeddzień rozpoczęcia egzaminów gimnazjalnych, dostaliśmy wiadomość elektroniczną od starszego wizytatora Krystyny Chowaniec, że nasza skarga nie może zostać obecnie rozpatrzona, gdyż rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, a rozpatrzenie skargi zakłóciłoby pracę szkoły. Egzaminy gimnazjalne trwały 3 dni, mimo tego kolejna wiadomość elektroniczna przyszła po ponad dwóch tygodniach — z informacją, że wkrótce zapadnie rozstrzygnięcie. Odpowiedź kuratorium zapadła 29 kwietnia, czyli z półtorakrotnym przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego terminu na rozstrzygnięcie skargi. Trzydniowe egzaminy gimnazjalne rozpoczynające się po niemal miesiącu od złożenia skargi nie stanowiły żadnego racjonalnego uzasadnienia zwłoki.

Być może opieszałość związana była z trudnością uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa dopuszczalności funkcjonowania szkół publicznych o charakterze oficjalnie wyznaniowym.

W piśmie elektronicznym z dnia 14 lutego 2012 r. starszy wizytator kuratoryjny następująco uzasadniła rację funkcjonowania takiej szkoły:

W dniu 14 lutego 2012 10:15 użytkownik Krystyna Chowaniec <kchowaniec@ko.rzeszow.pl> napisał:
(...) Program wychowawczy szkoły, którego misja jest częścią, uchwaliła Rada Rodziców. Rodzice mają zaś prawo wybrać system wartości według którego chcą dzieci wychowywać. W imię idei laickości państwa nie można pozbawiać tej grupy ludzi (rodzice uczniów Gimnajzum w Tarnawie Dolnej) ich podstawowych praw.
Z poważaniem
st. wizytator Krystyna Chowaniec

Zatem wedle wysokiego urzędnika państwowego kuratorium oświaty rodzice „demokratycznie" [ 1 ] mogą ustanowić publiczną szkołę wyznaniową ponad obowiązującym w Polsce prawem. Czy szkoła publiczna może adresować swój program wychowawczy do jednej tylko z grup wyznaniowych w kraju?

Jest to jawne naruszenie obowiązującego prawa, i broni tego pracownik kuratorium.

Wobec powyższego, na podstawie art. 223 par. 2 KPA, wnosimy o zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec ww. pracownika kuratorium w związku z niewłaściwym i nieterminowym załatwieniem skargi. Wnosimy również o zobowiązanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty do zlikwidowania oficjalnie wyznaniowego charakteru szkoły publicznej w Tarnawie Dolnej oraz baczniejszego monitorowania naruszeń wolności sumienia w publicznych szkołach na obszarze jego właściwości.

 

Mariusz Agnosiewicz
Fundacja Wolnej Myśli

Skarga przekazana została do MEN przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl


 See other sites:
Uczeń z fundamentem chrześcijańskim
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Koń Trojański
Uczeń z fundamentem chrześcijańskim

 Comment on this article..   See comments (14)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Demokracja cywilizowana respektuje prawa mniejszości.

«    (Published: 16-02-2012 Last change: 02-03-2012)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 7768 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)