The RationalistSkip to content


We have registered
199.101.787 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
  » Church law »

Statut Funduszu Kościelnego

M.P.91.39.279

UCHWAŁA Nr 148

RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 1991 r.

w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.

(M.P. z dnia 22 listopada 1991 r.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Funduszowi Kościelnemu nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

STATUT FUNDUSZU KOŚCIELNEGO

§ 1. Fundusz Kościelny może świadczyć w szczególności na następujące cele:

1) wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznej, oraz współdziałanie w tym zakresie organów administracji rządowej z Kościołem Katolickim oraz innym i kościołami i związkami wyznaniowymi,

2) pokrywanie części wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych duchownych, zgodnie z art. 31 ust. 3 i 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206),

3) odbudowę, konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

§ 2. Organem zarządzająco-wykonawczym Funduszu Kościelnego jest Zarząd składający się z: dyrektora generalnego w Urzędzie Rady Ministrów — dyrektora Biura do Spraw Wyznań, dyrektora Zespołu Ogólnego Biura do Spraw Wyznań i wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego.

§ 3. Oświadczenie woli w imieniu Funduszu Kościelnego składa dwóch przedstawicieli Zarządu.

§ 4. Przewodniczącym Zarządu jest dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów — dyrektor Biura do Spraw Wyznań, do którego należy:

1) akceptowanie projektu preliminarza budżetowego Funduszu,

2) określanie wysokości kwoty dotacji Funduszu zastrzeżonej do swojej decyzji oraz do decyzji wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego,

3) podejmowanie indywidualnych decyzji o przyznaniu dotacji ze środków Funduszu,

4) akceptowanie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.

§ 5. Bieżące kierowanie sprawami i obsługę Funduszu Kościelnego zapewnia Biuro do Spraw Wyznań Urzędu Rady Ministrów przez wicedyrektora Zespołu Ogólnego do Spraw Funduszu Kościelnego, do którego należy w szczególności:

1) opracowywanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków Funduszu Kościelnego,

2) współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych z ubezpieczeniem duchownych w zakresie wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu duchownych,

3) utrzymywanie stałych kontaktów z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami wyznaniowymi, a także innymi przedstawicielami przy Funduszu Kościelnym,

4) rejestrowanie i weryfikacja wniosków o dotacje z Funduszu,

5) podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji w ramach uprawnień określonych w § 4 pkt 2,

6) zorganizowanie systemu kontroli prawidłowego wykorzystania środków z dotacji Funduszu,

7) zorganizowanie obsługi kancelaryjno-biurowej i finansowo-księgowej Funduszu,

8) sporządzenie okresowych sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu.

§ 6. 1. Organami opiniodawczymi w zakresie dysponowania środkami Funduszu są przedstawicielstwa osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych przy Funduszu Kościelnym.

2. W skład przedstawicielstw ze strony osób prawnych Kościoła Katolickiego wchodzą pełnomocnicy: Konferencji Episkopatu Polski, Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich.

3. Właściwe osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych określają skład swoich przedstawicielstw.

4. Przedstawicielstwa, o których mowa w ust. 1 mają prawo do przedstawiania i opiniowania wniosków o dotacje z Funduszu w odniesieniu do swojego kościoła lub związku wyznaniowego.

§ 7. Nadzór nad Zarządem Funduszu Kościelnego sprawuje Minister — Szef Urzędu Rady Ministrów.

§ 8. 1. Świadczenia z Funduszu Kościelnego przyznaje się na wniosek osób prawnych Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, składany do Zarządu Funduszu bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicielstw, o których mowa w § 6.

2. Świadczenia z Funduszu Kościelnego mogą być ponadto przyznane z inicjatywy własnej Zarządu Funduszu.

§ 9. Wniosek o świadczenie z Funduszu Kościelnego powinien zawierać uzasadnienie celowości wydatków, kosztorys planowanych prac, a w przypadku odbudowy i remontów obiektów kościelnych i sakralnych - opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków.

§ 10. 1. Świadczenia z Funduszu Kościelnego są przekazywane w obrocie bezgotówkowym i podlegają rozliczeniu z Zarządem Funduszu w terminie roku na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach finansowo-księgowych.

2. W szczególnych przypadkach termin określony w ust.1 może być zmieniony za zgodą Zarządu Funduszu Kościelnego.


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Informacja w sprawie Funduszu Kościelnego
Dlaczego Hausner zapomniał o Funduszu Kościelnym?

 Comment on this article..   


«    (Published: 22-07-2002 Last change: 19-12-2004)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1312 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)