The RationalistSkip to content


We have registered
196.160.820 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29023 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2989 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Anatol France - Bogowie pragną krwi
Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
«   
23 postulaty dot. polityki wyznaniowej państwa
Author of this text:

Nasze marzenia ograniczyliśmy realnością ich realizacji w ultrakatolickiej podobno Polsce. Mamy nadzieję, iż przynajmniej niektóre z nich będą przedmiotem obrad i konkretnych decyzji parlamentarnych.

Postulat 1: Renegocjacja konkordatu

Zgodnie z konwencją wiedeńską o prawie traktatów, obowiązujący konkordat z 28 lipca 1993 roku może zostać w trybie dyplomatycznych negocjacji z Watykanem dostosowany do zasad ustrojowych RP, gwarantujących ponoć równouprawnienie obywateli bez względu na wyznanie lub bezwyznaniowość oraz równouprawnienie wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. Renegocjacja konkordatu powinna doprecyzować liczne nieścisłe sformułowania, w tym zwłaszcza odnoszące się do kwestii finansowych.

Postulat 2:

Nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu zagwarantowania neutralności światopoglądowej państwa.

Postulat 3:

Odrzucenie nadrzędności prawa kanonicznego nad państwowym prawem cywilnym i karnym.

Postulat 4:

Wprowadzenie podatku kościelnego przy równoczesnym zlikwidowaniu wszelkich dotacji państwa i organów samorządu na rzecz Kościoła, w tym tzw. funduszu kościelnego.

Postulat 5:

Zakaz finansowania działalności religijnej przez podmioty gospodarcze będące własnością Skarbu Państwa oraz organów samorządu terytorialnego. Likwidacja ulg podatkowych i celnych, skutkujących dofinansowywaniem Kościołów przez państwo. Zakaz rozdawnictwa społecznego mienia.

Postulat 6:

Takie same podatki dla duchownych i świeckich.

Postulat 7:

Takie samo prawo reprywatyzacji dla podmiotów świeckich i kościelnych, w tym likwidacja tzw. Komisji majątkowej oraz przekazanie spraw tzw. zwrotu mienia do sądów powszechnych.

Postulat 8:

Takie same prawa, normujące działalność humanitarną, leczniczą, charytatywno-opiekuńczą, naukową i oświatowo-wychowawczą, dla podmiotów kościelnych i świeckich.

Postulat 9:

Takie same normy finansowania działalności kulturalnej, odnowy zabytków itp. dla podmiotów kościelnych i świeckich.

Postulat 10:

Takie same prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych dla świeckich i duchownych.

Postulat 11:

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, w tym usunięcie obowiązku respektowania tzw. wartości chrześcijańskich.

Postulat 12:

Nowelizacja ustawy antyaborcyjnej, dopuszczenie przerywania ciąży z przyczyn społecznych.

Postulat 13:

Likwidacja lub pełna jawność działania tzw. Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

Postulat 14:

Zakaz finansowania przez państwo programów religijnych w prasie, radiu i telewizji.

Postulat 15:

Takie same prawa dla niepublicznych placówek oświatowych i wychowawczych prowadzonych przez Kościół oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Postulat 16:

Takie same prawa dla szkół wyższych państwowych, niepublicznych i kościelnych.

Postulat 17:

Religia jako przedmiot nadobowiązkowy w szkołach pod nadzorem państwa albo religia poza szkołami publicznymi, bez nadzoru państwa.

Postulat 18:

Zakaz indoktrynacji religijnej w przedszkolach i żłobkach.

Postulat 19:

Duszpasterstwo kapelanów tylko na życzenie obywateli oraz na koszt Kościoła.

Postulat 20:

Doprecyzowanie norm regulujących zawieranie małżeństw sakramentalnych, w tym dla pozostałych Kościołów.

Postulat 21:

Takie same prawa dotyczące zgromadzeń, zbiórek publicznych itp. dla podmiotów kościelnych i świeckich.

Postulat 22:

Gwarancje pochówku dla innowierców i niewierzących.

Postulat 23:

Zakaz cenzury kościelnej oraz indoktrynacji religijnej w podręcznikach szkolnych.

Wszystkie dają się sprowadzić do jednego — Nie chcemy Rzeczypospolitej Katolickiej! Każdy z nas ma prawo do wolności sumienia!!!


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Bajka o kucharce i nocnym stróżu
Aktualności Polityczne

 Comment on this article..   See comments (40)..   


«    (Published: 18-07-2004 Last change: 16-06-2005)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Ryszard M. Zając
Poseł II Kadencji Sejmu 1993-97. Publicysta, działacz społeczny.

 Number of texts in service: 16  Show other texts of this author
 Latest author's article: Handel kultowy i zwolnienia celne Kościoła
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 3530 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)