The RationalistSkip to content


We have registered
194.497.828 visits
There are 7365 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29023 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2988 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Irracjonalizm w szkole - interwencje
Author of this text:

Publikujemy kolejną porcję naszych interwencji w sprawach społecznych szczególnie nam bliskich — tym razem obie dotyczą szkoły. W jednym przypadku nauczanie w szkole publicznej oparte zostało na „wierze w Boga", w drugiej — dopuszczony przez ministerstwo podręcznik nauczania zawiera paranaukowy i zniesławiający opis zjawiska homoseksualizmu. Jak zawsze zachęcam do traktowania tych pism, jako pewnych wzorców, które swobodnie można wykorzystywać w podobnych sprawach, jakich wokół nas wiele.

*

Wrocław, 13 lipca 2010.

Fundacja Wolnej Myśli
Grochowska 133/5
01-139 Warszawa
KRS: 0000336516
Racjonalista.pl (nr rej. dzien. i czas.: 2642)

Stanisław Sumowski,
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie
83-110 Tczew ul. Gdańska 2a
tczew@kuratorium.gda.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,

Jako organizacja zajmująca się upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka, rozwijaniem postaw tolerancyjnych i wspieraniem idei społeczeństwa otwartego — w szczególności wobec mniejszości bezwyznaniowej, pragnę zawiadomić Pana Dyrektora o odnotowanym przez nas zgłoszeniu dotyczącym naruszenia w sposób bezpośredni wolności sumienia i wyznania w szkole publicznej, pozostającej pod nadzorem pedagogicznym tczewskiej delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Inkryminowana sytuacja dotyczy zapisów Załącznika nr 1 do statutu publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie (ul. Władysława Jagiełły 8) - „Ramowy program wychowawczy".

Już na wstępie programu zapisano:

„Mieszkańcy osiedla [gimnazjum jest szkołą osiedlową — MA] deklarują przynależność do kościoła katolickiego".

Na jakiej podstawie dokonano tego ustalenia? Czy autorzy tych słów dysponują badaniem z którego wynika, że mieszkańcy konkretnego osiedla w całości „deklarują przynależność" do Kościoła — pomimo że art. 53 ust. 7 konstytucji wyklucza możliwość pozyskania takiej informacji przez jakikolwiek organ publiczny?

Na powyższym założeniu, jak można się spodziewać, przyjęto następujący zapis w dalszej części dokumentu:

"3. Podstawowe założenia koncepcji wychowania
— życie człowieka największą wartością,
— wychowanie zgodne z naturą ludzką,
— fundament wychowania stanowią: prawda, miłość, wiara w Boga, tolerancja,
— patriotyzm, pracowitość, szacunek dla rodziców, przełożonych,
— rodzina — ogniskiem każdej sytuacji wychowawczej, w niej dokonuje się rozwój jednostki, który szkoła i kościół jedynie wspomagają."

Ustalenie w jakiejkolwiek szkole publicznej, do której mają prawo uczęszczać także uczniowie niewierzący w Boga, że wiara ta jest „fundamentem wychowania" - jest jaskrawym naruszeniem polskiego prawa, w tym zwłaszcza konstytucji RP, która w art. 53 potwierdza:

„Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii"

Zapisy tego dokumentu naruszają także ustawę będącą uszczegółowieniem i konkretyzacją art. 53 konstytucji — Ustawę z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:

Art. 1. 3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
Art. 6. 1. Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii.
Art. 10. 1. Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań.

W razie braku działań nadzorczych prosimy o informację na adres emailowy Fundacji Wolnej Myśli — będziemy bowiem chcieli skorzystać z instrumentów nadzoru wyższego szczebla, względnie z drogi sądowej.

Informacje o sprawie prosimy przekazać na adres: fundacja@racjonalista.pl

Z poważaniem,
Mariusz Agnosiewicz
prezes Fundacji
redaktor naczelny portalu Racjonalista.pl

Do wiadomości:
· Pomorski Kurator Oświaty,
· Ministerstwo Edukacji Narodowej
· media

*

Wrocław, 12 lipca 2010

Fundacja Wolnej Myśli
Grochowska 133/5
01-139 Warszawa
KRS: 0000336516
Racjonalista.pl (nr rej. dzien. i czas.: 2642)

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Pani Minister,

Ze zdumieniem odkryliśmy, iż w podręczniku Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie (klasy I-III gimnazjum) pod redakcją Teresy Król (wydawnictwo Rubikon, 2009), posługującym się dopuszczeniem MEN do wykorzystania w szkole (nr 205/2009), zawarto skandaliczne i pozbawione podstaw twierdzenia odnoszące się do osób o orientacji homoseksualnej:

"Homoseksualizm to zaburzenie popędu płciowego, wyrażające się w kierowaniu pożądania seksualnego do osób tej samej płci. Zjawisko to występuje zarówno u mężczyzn jak i kobiet. W przypadku kobiet nosi nazwę miłości lesbijskiej.

Przyczyny tego zaburzenia tkwią w nieprawidłowo ukształtowanej osobowości, co może wiązać się ze źle funkcjonującym układem rodzinnym lub zaburzeniami hormonalnymi w okresie płodowym." (str. 109)

Twierdzenia te — pozbawione podstaw naukowych, a tym samym merytorycznych, jedynych definiujących standardy nauczania, a jednocześnie nacechowane negatywną oceną — mają charakter nie tylko błędu, ale i zniesławienia, realizując znamiona art. 212 kodeksu karnego (pomawianie grupy osób o poniżające właściwości).

Istotny jest też kontekst w jakim umieszczono informacje o homoseksualizmie. Zaraz potem są bowiem wymieniane: ekshibicjonizm, pedofilia, sadyzm, masochizm, transseksualizm i kazirodztwo — jako równoważne „dewiacje".

17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), działająca na szczeblu międzynarodowym w ramach ONZ i skupiająca 193 kraje członkowskie, wykreśliła homoseksualizm z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna) nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie. Homoseksualizm wedle powszechnie przyjętych standardów definicyjnych zgodnych z aktualną wiedzą naukową, jest zaangażowaniem psychoemocjonalnym i pociągiem seksualnym do tej samej płci. Jest jedną z orientacji seksualnych obok heteroseksualizmu, czyli popędu do płci przeciwnej oraz biseksualizmu, czyli popędu ukierunkowanego na obie płci. Nie jest natomiast uznawany za formę zaburzenia. Nie znajdują podstaw paranaukowe próby wyjaśnienia etiologii zjawiska przez autorkę.

Ze względu na to, że przekaz ten kierowany jest do młodego człowieka, który dopiero buduje swój obraz świata, tego rodzaju ujęcie wpływa negatywnie nie tylko na jego wiedzę o świecie, ale i na budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami będącymi homoseksualistami. Dzięki tego rodzaju „naukom" uczniowie homoseksualni mogą doznawać jeszcze więcej opresji w środowisku społecznym aniżeli wynika to z tradycyjnych uprzedzeń. Stąd też stwierdzenia takie muszą zostać ocenione jako wysoce szkodliwe oraz sprzeczne z misją publicznej edukacji.

W związku z powyższym kierujemy do Pani minister następujące zapytania:

1. Czy dopuszczenie MEN dla tego podręcznika oznacza, że ujęcie homoseksualizmu jako zaburzenia wynikającego z nieprawidłowo ukształtowanej osobowości oraz błędów rodziców — jest oficjalnym stanowiskiem MEN?

2. Czy MEN zamierza podjąć stosowne kroki dla naprawienia tej sytuacji?

3. Ewentualnie: jakie należałoby podjąć dodatkowe kroki, aby usunąć tego rodzaju sformułowania z podręczników szkolnych?

Apelujemy o interwencję i odpowiedź (którą prosimy przekazać na email fundacji: fundacja@racjonalista.pl )

Fundacja Wolnej Myśli jest organizacją pozarządową wspierającą proces edukacji społecznej poprzez upowszechnianie i umacnianie rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata oraz popularyzację metody i wiedzy naukowej; zajmującą się ochrona wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich, w szczególności poprzez rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego.

Z poważaniem,
Mariusz Agnosiewicz
prezes Fundacji
redaktor naczelny portalu Racjonalista.pl

Do wiadomości:
· media

*

Muszę przyznać, że interwencję w tczewskim kuratorium oświaty podejmuję z pewną nieśmiałością, wywołaną rozmachem religijnych wyznań adresata pisma — Stanisława Sumowskiego (po studiach teologicznych), który poza pełnieniem funkcji publicznej, pisze wiersze o Bogu, o których recenzenci piszą: „Stanisław Sumowski nie czeka na odpowiedź, on wie, że Bóg przemawia przez innych ludzi". Mą nieśmiałość potęguje dodatkowo fakt, że i zwierzchnik Pana Dyrektora — pomorski kurator oświaty, Zdzisław Szudrowicz — także po teologii (choć jak zastrzega — zaocznej). Niemniej jednak pozytywne rozpatrzenie interwencji na poziomie kuratoryjnym — tym większym uznaniem cieszyć się będzie.

Trzeba jednak robić użytek z dostępnych instrumentów prawnych.

*

Dopisek: Interwencja w Tczewie okazała się skuteczna — program zeświecczono!

W sprawie interwencji w MEN: MEN sprawdzi, czy homoseksualizm jest zaburzeniem osobowości


 See other sites:
Jak usunąć religię z rozpoczęcia roku szkolnego
Prawa młodzieży. Kiedy dyrektor szkoły dba o zbawienie dusz
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Jak usunąć religię z rozpoczęcia roku szkolnego
Gorzkie pigułki. Islamski ekstremizm przy łóżku pacjenta

 Comment on this article..   See comments (26)..   


«    (Published: 13-07-2010 Last change: 13-03-2011)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 952  Show other texts of this author
 Number of translations: 5  Show translations of this author
 Newest author's article: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 7405 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)