The RationalistSkip to content


We have registered
201.006.391 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 People, quotes » Heretics

Elektroniczne archiwum Kazimierza Łyszczyńskiego
Author of this text:

Czy potrzebne są w Polsce tablice, pomniki, ulice, place, szkoły i wyższa uczelnia utrwalające w swojej nazwie pamięć Kazimierza Łyszczyńskiego? Oczywiście, ale jeszcze bardziej potrzebne jest Elektroniczne Archiwum, które udostępni wszystkim wiedzę o jego dziełach, życiu i formach pośmiertnej obecności w Kulturze.

Archiwum powinno zawierać następujące działy:

I — Traktat DE NON EXISTENTIA DEI — wszystkie fragmenty, które udało się odnaleźć, ponieważ były cytowane, a także streszczenia odtwarzane z pamięci przez osoby, które ten traktat czytały, zanim został spalony.

II - Bibliografia wszystkich prac i wzmianek o Łyszczyńskim w literaturze światowej w dwóch wersjach: w porządku chronologicznym i alfabetycznym nazwisk autorów.

III - Ikonografia

1. Zbiór wszystkich portretów, obrazów, rysunków, rzeźb, witraży, medali, znaczków pocztowych, tablic — reprodukcje i rejestry.

2. Zbiór zdjęć z Łyszczycy, Dobroniża, Astramieczewa i innych miejsc związanych z Łyszczyńskim.

3. Zbiór reprodukcji kart tytułowych ważniejszych prac o Łyszczyńskim.

IV - Kalendarz dzienny z lat 1634-1689 z rejestracją najważniejszych dat z życia Łyszczyńskiego.

V — Pełny tekst najważniejszych prac o Łyszczyńskim.

VI - Pamiątki z sesji naukowych, odczytów i innych imprez związanych z Łyszczyńskim.

VII — Inne

*

Kronika moich spotkań z Kazimierzem Łyszczyńskim (1634-1689)

Bibliografia moich prac i wzmianek, odczyty, wystawy, wywiady itd.

1934

O istnieniu Łyszczyńskiego dowiaduję się przypadkowo — w roku trzechsetlecia jego urodzin, z książki: Jules Barni: Męczennicy myśli.

1955

Moja pierwsza publikacja o Łyszczyńskim: O myślicielu polskim spalonym na stosie, „Trybuna Ludu" z 14.5.1955 r.

1956

4 marca, w 322. rocznicę urodzin Łyszczyńskiego wygłaszam w Warszawie, w Domu Kultury przy ul. Elektoralnej odczyt o Łyszczyńskim, od godz. 19.00 do 23.00.

17 września ukończyłem pracę pt. Wielcy Ateiści (30 rozdziałów, w tym rozdziały o Brunie, Vaninim i Łyszczyńskim), 300 stron maszynopisu. Praca ta nie ukazała się, ale materiały wykorzystałem w kolejnych pracach z dziejów krytyki religii.

15 listopada wygłosiłem w Łodzi odczyt o Łyszczyńskim.

1957

11 marca mówiłem o Łyszczyńskim, wygłaszając w Gdańsku odczyt o tradycjach ateizmu i wolnej myśli w Polsce. Ukazał się pierwszy zeszyt „Euhemera", a w nim moja praca: Pięć fragmentów z dzieła „De non existentia Dei" Kazimierza Łyszczyńskiego według rękopisu Biblioteki Kórnickiej 443. s. 72-81

1958

Pięć fragmentów ... „Argumenty" nr 2 (7) s.,16-21.1.1958

1961

Kazimierz Łyszczyński, „Rocznik Wolnej Myśli", 1961, s. 202-206

1962

Aparatura pojęciowa rozważań Kazimierza Łyszczyńskiego (1634-1689) o religii i stosunkach między ludźmi, „Euhemer". Zeszyty Filozoficzne nr 3, 1962, s. 53-81. Wypisy z historii krytyki religii, Warszawa 1962, s.143-145.

1963

Studia nad Łyszczyńskim II, Sprawa Kazimierza Łyszczyńskiego na Sejmie w Warszawie w świetle rękopisu Diariusza Sejmowego znajdującego się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Euhemer, Zeszyty Filozoficzne". nr 4, 1963., s. 22-39.

Studia nad Łyszczyńskim III, Pięć wiadomości o Łyszczyńskim w Gazecie paryskiej z roku 1689, tamże, s 40-44.

Studia nad Łyszczyńskim IV, Bibliografia Kazimierza Łyszczyńskiego. Starodruki z lat 1689-1800. "Euhemer, Zeszyty Filozoficzne: nr 4. 1963, s.45-83.

1964

Ateizm, Warszawa 1964, Ł s. 24.

"Diamentowe serce". Listy Włochów o polskim ateiście Kazimierzu Łyszczyńskim w archiwach Florencji i Wenecji, „Fakty i Myśli", Bydgoszcz nr 24 (148)z 16-31.12.1964.

Kazimierz Łyszczyński, wybitny myśliciel polski, autor ateistycznego traktatu „De non existentia Dei"... Warszawa 1963, s. 1-18.

1965

Studia nad Łyszczyńskim V, Materiały do bibliografii Kazimierza Łyszczyńskiego (lata 1801-1840), „Euhemer" 1965, nr 5 (48), s.131-144.

Wykłady o krytyce religii w Polsce, Warszawa 1965, Ł s. 51-68.

1966

Studia nad Łyszczyńskim VI, Materiały do bibliografii Kazimierza Łyszczyńskiego. Nowe druki z lat 1841-1900 , „Euhemer" 1966, nr 1 (50), s. 71-80, Lata 1900-1965. "Euhemer"nr 2, (51), s. 71-88.

Łyszczyński , hasło w: Słownik filozofów, Warszawa 1966, t. 1, Ł kol. 350-352.

1968

Ateistyczna filozofia kultury, „Życie i Myśl" 1968, nr 3, s,15-19.Ł s. 15.

1970

Ateizm w Polsce, hasło w: Mała Encyklopedia Religioznawstwa Marksistowskiego, „Euhemer" 1970, nr 3-4 )77-789), Ł s. 23.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego, Warszawa 1970, Ł s. 146.

1971

Kazimierz Łyszczyński (1634-1689) Aquila Atheorum Poloniae, Currero International de Interlingua:, Odense (Danmark) r. 8 1971, nr 25, s. 11-12 .

Łyszczyński, hasło w: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Warszawa 1971, s. 242.

Studia nad Łyszczyńskim. VII. Materiały do bibliografii. Bibliografia rękopisów i uzupełnienia, „Euhemer" 1971, nr 2 (80), s. 141-148.

Studia nad Łyszczyńskim VIII. Materiały … Ikonografia i uzupełnienia, Euhemer"1971 nr 4 (82), s. 169-174.

1972

Zarys dziejów ateografii od Kartezjusza do Kazimierza Łyszczyńskiego, „Studia Religioznawcze" 1972, nr 5.

1973

Łyszczyński, hasło w „Polski Słownik Biograficzny", tom XVIII. 1973, z. 4, s, 609-610.

Łyszczyński w: Profili scelti di pen satori polacchi, „Atti dell`Accademia di Scienze Morali e Politiche", Napoli 1973, vol. LXXXIV.

Trzy procesy o ateizm (Bruno-Vanini- Łyszczyński), s. 241-252, Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Henryka Świątkowskiego.(1896-1970, Warszawa 1973.

1974

Człowiek w świecie dzieł. Warszawa 1974, Ł s. 62, 186, 212, 239, 253, 302, 308. 310,313, 316, 352, 365.

Kazimierz Łyszczyński (1634-1689) e il suo manoscritto „De non existentia Dei". „La Ragione", Roma, r,.55, nr 1, 1974, s.4-6.

1975

Le categorie centrali della filosofia del Vanini, Galatina 1975, Ł s. 250.

1978

Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce, Lublin 1978, Ł s. 11, 69-70, 226, 273, 28-289, 394, 404.

1981

Nauczyciele, Lublin 1981, Ł s. 50, 162, 194, 242, 253, 254, 309, 321.

1984

3 marca zorganizowałem w Lublinie Akademię z okazji 350. rocznicy urodzin Łyszczyńskiego i wygłosiłem referat pt. Polskość ateizmu Kazimierza Łyszczyńskiego … wątki łączące jego filozofię z innymi myślicielami XVII-wiecznej Polski. Wydrukowane zostało zaproszenie z dwiema ilustracjami (fragment witraża Broniusa Gruszasa i obraz A. Silwiestrowa) .

W 350-lecie urodzin. Kazimierz Łyszczyński, „Orzeł ateistów polskich". Jaki jest sens obchodzenia tej rocznicy? Ważniejsze daty z życia Kazimierza Łyszczyńskiego. Formy obecności Łyszczyńskiego w rzeźbie, malarstwie, grafice , muzyce, powieści i poezji, „Argumenty" nr 10 (1330) z 4 marca 1984, s. 10-11.

350 rocznica urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego, "Euhemer"1984, nr 3 (133), s. 189.

1985

350 rocznica urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego (1634-1689) i 400. rocznica urodzin G.C. Vaniniego(1585- 1619), „Euhemer",1985, nr 1 (135) , s.153-154.

1986

Zarys dziejów krytyki religii, Warszawa 1986, Ł s. 27-28.56, 72, 89, 312, 358.

1987

Proces neapolitańskich ateistów, „Argumenty" nr 25 (1502) z 21.6.1987.

Recenzja z: Prokoszina Jekatierina Siergiejewna i Szałkiewicz Wiaczesław Feliksowicz: Kazimir Łyszczynski, Mińsk 1987, „Euhemer" 1987, nr 3-4 (145-146).

1988

5 marca w drukowanym zaproszeniu na XXXVII Sympozjum Filozoficzno-Muzyczne Ogólnopolskiego Zespołu Filozofii Kultury zapowiedziałem XXXVIII Sympozjum z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci Łyszczyńskiego i zamieściłem dwie ilustracje Giuseppiny Ponzi (portret Łyszczyńskiego) i Anny Kossowskiej (projekt znaczka pocztowego).

Łyszczyński przed trybunałem świętej inkwizycji, „Argumenty" nr 47/1575) z 20.11.1988.

Łyszczyński un martire dell`inquisizione, „Presenza Taurisanese", r. VI, 1988, nr 10-11,s. 4-5.

Łyszczyński w Genui, „Argumenty" , nr 11 (15400) z 13.3. 1988.

Udział biskupów w sądzie nad Łyszczyńskim, „Euhemer", 1988, nr 2 (148), s. 69-83.

1989

Kazimierz Łyszczyński 1634-1689, Łódź 1989, s. 1-80.

Łyszczyński w Astramieczewie, „Argumentty" nr 22 (18903) z 28.5.1989 s, 3, 50.

Pensieri dal kolkhoz di Astramietchevo in Bielorussia, "Presenza Taurisanese, r. 7, 1989, nr 9, s 5.

Struktura fiłosofii Kazimira Łyszczynskiego, w: Kazimir Łyszczynskij, Mińsk-Brześć 1989 s. 28-32.

1990

Sesja naukowa z okazji 300-lecia śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, „Euhemer" 1990, nr 3-4 (157-158), s. 315.

Sesja naukowa w 300-lecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Astramieczewie, „Euhemer" 1990, nr 3-4, (157-168), s. 215-216.

Trzechsetlecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, Wilnie i Astramieczewie, „Ruch Filozoficzny" t,. XLVII, 1990, nr 3 s. 191-193.

1991

Spotkania w rzeczach, Warszawa 1991, L s. 25, 28, 37. 240, 254, 268, 389-391, 430.

I miei incontricon le tele di Emanuele Gennaro, „Presenza Taurisanese" r. IX, 1991, nr 8-9, s. 13-15.

2004

Tadeusza Micińskiego subiektywizacja i pluralizacja lucyferyzmu, s. 369, w: T. Miciński: Nietota, Warszawa 2004.

2007

Trentowski o mesjanistach, socjalistach, komunistach, ateistach i masonach, czyli o tych, którzy chcą zmieniać świat, „Sofia" tom 7. Rzeszów 2007, s. 154.

2011

Atena Creanda, 2011, Ł. s. 105, 181, 182, 300, 328, 358.

Spłonął, zapalał światło rozumu. Joanna Podgórska (rozmawia ze mną o Łyszczyńskim), „Polityka" nr 9 z 29.2.2011.

[JR]


 See other sites:
Kazimierz Łyszczyński 1634-1689
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Ewolucja wyjaśniona
Kazimierz Łyszczyński 1634-1689

 Comment on this article..   See comments (9)..   


« Heretics   (Published: 30-03-2011 )

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Andrzej Rusław Nowicki
Ur. 1919. Filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, italianista, religioznawca, twórca ergantropijno-inkontrologicznego systemu „filozofii spotkań w rzeczach". Profesor emerytowany, związany dawniej z UW, UWr i UMCS. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Założyciel i redaktor naczelny pisma "Euhemer". Następnie związany z wolnomularstwem (w latach 1997-2001 był Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, obecnie Honorowy Wielki Mistrz). Jego prace obejmują ponad 1200 pozycji, w tym w języku polskim przeszło 1000, włoskim 142, reszta w 10 innych językach. Napisał ok. 50 książek. Specjalizacje: filozofia Bruna, Vaniniego i Trentowskiego; Witwicki oraz Łyszczyński. Zainteresowania: sny, Chiny, muzyka, portrety.
 Private site

 Number of texts in service: 52  Show other texts of this author
 Newest author's article: W chiński akwen... Wolność w Hongloumeng
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1133 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)