The RationalistSkip to content


We have registered
166.275.814 visits
There are 7331 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28936 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
 Outlook on life »

Czy polskie szkoły powinny eksponować flagi Watykanu?

"Flaga Watykanu już na trwałe wpisała się w nasz krajobraz.
Identyfikowana bywa z barwami Kościoła katolickiego,
przypomina o papieżu, staje się znakiem naszego
przywiązania do wartości chrześcijańskich.
Nienotowany dotąd popyt na nią zaobserwowali sprzedawcy
w związku ze śmiercią Jana Pawła II"
ks. Maciej Szczepaniak

 

Warszawa 28 kwietnia 2011 r.

Fundacja Wolnej Myśli
wydawca portalu Racjonalista.pl
ul. Grochowska 133/5
04-139 Warszawa
nr rej dzien. i czas.: Pr 2642

Grzegorz Raczek
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu
ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec
sosnowiec@kuratorium.katowice.pl

Skarga na działalność dyrekcji ZSO nr 12 w Sosnowcu

Szanowny Panie Dyrektorze,

Pragniemy zwrócić uwagę na naruszenie konstytucyjnej zasady bezstronności państwa w sprawach przekonań religijnych przez dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu.

Na masztach na terenie wyżej wymienionej szkoły powiewają trzy flagi: flaga Polski, flaga Unii Europejskiej i żółto-biała flaga „papieska". Publiczna szkoła, jako jednostka publicznoprawna, powinna zachowywać neutralność światopoglądową, a eksponowanie w ramach szkoły obok flagi państwowej — flagi religijnej narusza konstytucyjną zasadę wolności sumienia obywateli, także uczniów szkoły i ich rodziców, którzy nie identyfikują się z religią katolicką, a którzy zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w tej sprawie.
Sytuacja ta narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza zacytowane poniżej artykuły:
Art. 25. 2: "Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym."
Art. 53. 1: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii."

Działanie dyrekcji jest również niezgodne z zapisami Ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:
Art. 1. 3: "Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym."
Art. 6. 1: "Nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodu religii lub przekonań w sprawach religii."
Art. 10. 1. „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań."

Proszę zobligować dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu do usunięcia flagi kościelnej z masztu i przestrzegania praw zapisanych w konstytucji.

*

Sosnowiec, 29 kwietnia 2011r.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu informuje, że skargę na działalność Zespołu Szkół nr 12 w Sosnowcu, zgodnie z kompetencjami, przesłano do organu prowadzącego szkołę.

Zastępca Dyrektora Delegatury
Mirosława Jędruch


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Moja droga do ateizmu
Kalokagatia i wór nawozu. Przemiany w postrzeganiu ciała od starożytności

 Comment on this article..   See comments (21)..   


«    (Published: 29-04-2011 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1216 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)