The RationalistSkip to content


We have registered
201.006.633 visits
There are 7364 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29017 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2991 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Friedrich Nietzsche - Antychryst
Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
  » Church law » »

Konkordatowi - Nie! [2]
Author of this text:

Ryszard Zając

W mojej ocenie uściślenia i doprowadzenia do zgodności z prawem, wymagają szczególnie następujące zapisy konkordatu:
 • wyrażona w art. 1 zasada „niezależności i autonomii państwa i kościoła",
 • art. 4, poprzez wyraźne zdefiniowanie katalogu kanonicznych osób prawnych, uzyskujących osobowość prawną w świetle prawa polskiego,
 • art.6 w części dotyczącej jednostronnego znoszenia przez władze kościelne ordynariatu polowego,
 • art. 6 i 7, poprzez uzupełnienie o kwestię dopuszczalności podwójnego obywatelstwa biskupów,
 • wyrażone w art. 8 i 24 pojęcie „nienaruszalności cmentarzy",
 • art. 10 w części dotyczącej procedury zawierania małżeństw,
 • postanowienia art. 12 dot. organizowania przez publiczne szkoły i przedszkola nauki religii,
 • art. 17 w części dotyczącej kierowania kapelana katolickiego do zakładów opieki społecznej prowadzonej przez inne wyznania,
 • art. 18 poprzez uzupełnienie, iż kościół katolicki popiera prowadzenie w języku polskim duszpasterstwa dla Polonii za granicą
 • art. 22 poprzez skreślenie quasi-parlamentarnych prerogatyw "komisji oraz precyzyjne uściślenie zasad finansowania kościoła katolickiego, a także opodatkowania duchowieństwa,
 • wyrażony w art. 27 tryb zmian treści konkordatu, ignorujący konieczność ratyfikacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ponadto w tytule i tekście konkordatu winna być zachowana zasada alternatu w wymienianiu nazw stron umowy międzypaństwowej.

Znowelizowana uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 1994 r. o trybie prac nad ustawą o ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską stwierdza jednoznacznie, iż problem ratyfikacji konkordatu powinien zostać roztrzygnięty po uchwaleniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym Rada Ministrów zyskuje czas niezbędny do przeprowadzenia rozmów ze Stolicą Apostolską, zmierzających do renegocjacji kontrowersyjnych i niejasnych zapisów konkordatu.

Podjęta w tym samym celu w kwietniu 1995 roku inicjatywa Deklaracji Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu nie powiodła się. Istotnym mankamentem tej inicjatywy był brak jakichkolwiek konsekwencji prawnych z tytułu ewentualnego jej zaakceptowania. Tym samym jednak strona kościelna przyznała, iż dostrzega istotne wątpliwości co do treści konkordatu, jakie ujawniły się w toku procesu ratyfikacji. Nie ulega wątpliwości, iż w tej sytuacji jedyną drogą wiodącą do ewentualnej ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską pozostaje renegocjacja treści tej umowy międzynarodowej.

 


1 2 

 Similar subject matter on: Żródło
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Główne zasady konkordatu
Zmieniamy konkordat

 Comment on this article..   See comments (2)..   


«    (Published: 22-07-2002 Last change: 04-04-2013)

 Send text to e-mail address..   
Print-out version..    PDF    MS Word

Ryszard M. Zając
Poseł II Kadencji Sejmu 1993-97. Publicysta, działacz społeczny.

 Number of texts in service: 16  Show other texts of this author
 Newest author's article: 23 postulaty dot. polityki wyznaniowej państwa
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1342 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)