The RationalistSkip to content


We have registered
163.346.774 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Stowarzyszenie Neutrum: Statut [1]

Statut przyjęty na III Walnym Zebraniu Delegatów
Warszawa, 11 czerwca 1994 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo NEUTRUM i zwane jest w treści statutu Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie NEUTRUM.

3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej właściwej dla ochrony dóbr osobistych.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może tworzyć oddziały terenowe w kraju i za granicą, z zachowaniem przepisów prawa i postanowień statutu.

3. Oddziały terenowe krajowe Regionalne i/lub Wojewódzkie są powoływane przez Zarząd Krajowy na wniosek członków Stowarzyszenia zamieszkujących dany obszar działania. Oddział musi liczyć co najmniej 15 członków.

4. Siedzibą Oddziałów Wojewódzkich są miasta wojewódzkie.

§ 3

Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia stanowią:

1. oddziały wojewódzkie i/lub regionalne, ich organy władzy - zarządy wojewódzkie lub/i regionalne oraz organy doradcze i pomocnicze;

2. władze krajowe oraz organy doradcze i pomocnicze.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą uzyskiwać osobowość prawną na zasadach określonych przepisami prawa.

II. Cele, środki i sposoby działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest państwo polskie, w którym:

1. ład społeczny oparty jest na demokratycznym kompromisie, neutralności światopoglądowej państwa, wolności jednostki i prawach mniejszości;

2. kościoły i związki wyznaniowe oddzielone są od państwa;

3. prawo nie zależy od reguł i nakazów religii lub światopoglądu;

4. kościoły, związki wyznaniowe i organizacje o charakterze światopoglądowym mają gwarancje swobodnego rozwoju i uczestnictwa we właściwych im sferach życia publicznego;

5. proces wychowania i nauczania w szkołach nieprywatnych oddzielony jest od kościołów i związków wyznaniowych;

6. instytucje państwowe i ich funkcjonowanie mają charakter wyłącznie świecki;

7. nikt nie może być dyskryminowany bądź uprzywilejowany z powodów religijnych lub światopoglądowych;

8. każdy ma prawo zachować w tajemnicy swą przynależność religijną i przekonania.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1. publiczne ogłaszanie stanowiska w sprawach działań państwa kształtujących sferę stosunków ze związkami wyznaniowymi;

2. wspieranie inicjatyw i zachowań społecznych propagujących zasady rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od państwa i neutralności światopoglądowej państwa;

3. organizowanie, zgodnie z prawem, wystąpień obywatelskich;

4. tworzenie i prowadzenie niezależnych ośrodków badania opinii publicznej oraz publikowanie wyników ich prac;

5. formułowanie społecznych projektów aktów prawnych regulujących sferę stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wolności, prawa i obowiązki obywatelskie dotyczące przekonań;

6. inicjowanie, organizowanie, popieranie, prowadzenie i finansowanie odpowiednich przedsięwzięć popularyzatorskich, naukowych i oświatowych;

7. gromadzenie danych o przypadkach naruszeń wolności sumienia i wyznania oraz porządku prawnego regulującego stosunki między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;

8. udzielanie pomocy prawnej w przypadkach naruszeń norm prawa chroniących dobra osobiste związane z wolnością sumienia i wyznania;

9. współpracę z organizacjami o celach zbieżnych i współpracę z osobami prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z celami Stowarzyszenia;

10.publiczną krytykę organizacji i osób występujących przeciw swobodzie działania i głoszenia celów statutowych przez Stowarzyszenie;

11.prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

III. Członkowie Stowarzyszenia, nabycie i utrata członkostwa, prawa i obowiązki członków

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski.

2. Na zasadach określonych przez prawo, członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby od lat 16 oraz cudzoziemcy.

3. Osoby prawne i inne podmioty nie będące osobami fizycznymi mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia, reprezentowanymi przez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli w liczbie do 3 osób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy.

§ 8

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie Zarządowi odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia wymaganej pisemnej deklaracji, zawierającej poparcie dla celów Stowarzyszenia i zobowiązanie do przestrzegania statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z chwilą:

a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, przez złożenie pisemnej deklaracji Zarządowi odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia;

b) wykreślenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia, w przypadku niepłacenia zadeklarowanych składek członkowskich przez co najmniej jeden rok;

c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu odpowiedniego Oddziału Wojewódzkiego lub Regionalnego Stowarzyszenia za postępowanie niezgodne ze statutem.

d) Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, złożone za pośrednictwem Zarządu Oddziału, który podjął uchwałę, w terminie 30 dni od jej doręczenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia;

2. zgłaszać własne inicjatywy dotyczące działalności Stowarzyszenia i domagać się od władz Stowarzyszenia ich oceny i realizacji;

3. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;

4. uczestniczyć w innych organizacjach społecznych, samorządowych, politycznych, których cele i sposoby działania nie są sprzeczne z celami i statutem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

2. przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. regularnie wnosić zadeklarowane składki członkowskie.

§ 11

Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, w szczególności zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie wspierający Stowarzyszenia obowiązani są do udzielania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy.

IV. Władze i inne organy Stowarzyszenia, ich właściwość, struktury, tryb powoływania i formy działania

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie jego członków, a gdy liczba członków Stowarzyszenia będzie większa niż 200, Walne Zebranie Delegatów, zwane w statucie Walnym Zebraniem.

2. W okresie między Walnymi Zebraniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd Krajowy i jego Prezydium oraz Krajowa Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

3. Organem doradczym pełniącym funkcje programowo-opiniujące Stowarzyszenia jest Krajowa Rada Programowa.

4. Oddziały Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia tworzy się zgodnie z podziałem administracyjnym kraju na województwa albo wedle zasad regionalizmu.

5. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy pomocnicze: zespoły, komisje i biura.

6. Wraz z powołaniem Oddziałów Wojewódzkich lub/i Regionalnych Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu Krajowego, zwołuje się Walne Zebrania Oddziałów, które wybierają Zarządy i Komisje Rewizyjne Wojewódzkie lub/i Regionalne Stowarzyszenia; z ewentualną podnazwą.


1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Stowarzyszenie Neutrum: kim jesteśmy i co robimy?
Stowarzyszenie Neutrum: Deklaracja członkowska


«    (Published: 01-01-2003 Last change: 31-10-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1813 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)