The RationalistSkip to content


We have registered
158.665.876 visits
There are 7305 articles   written by 1063 authors. They could occupy 28821 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2963 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » The Bible - generally

Imiona diabła w Biblii
Author of this text:

1. Nazwy własne:

Anioł Czeluści (Abuson — Hades, Szeol) (Apokalipsa 9:11)

Abaddon (NT) [hbr. Zatracenie] (Apokalipsa 9:11); W ST synonim Szeolu: Job 26:6 i in.

Apollyon (NT) [gr. Niszczyciel] (Apokalipsa 9:11);

Beelzebul (NT) (spolszczane na Beelzebub) (Mateusza 10:25; Mateusza 12:24, 27; Marka 3:22; Łukasza 11:15, 18-19); W ST filistyńskie bóstwo z Ekronu, Baal-Zebul, Pan Much, Baal — główne bóstwo Kanaanu, tożsame z Iszkurem, Zeusem, Mardukiem, Jeho i innymi ówczesnymi bóstwami burzy ((2 Królewska 1:2, 3, 6, 16;)

Beliar (NT) (gr. Belial) [w ST synonim nieprawości] (2 Koryntian 6:15);

Gwiazda Zaranna, Jutrzenka (Wenus, łac. Lucifer) (Izajasza 14:12)

2. Nazwy zwierząt i stworzeń mitycznych:

Lewiatan (Liwjatan, wąż Kręty, wąż Płochliwy) (psalmów 74:14; Izajasza 27:1), mityczny smok „Zwinny" [por. grecki smok Ladon — Zwinny], synonim pierwotnego chaosu, odpowiednik babilońskiej smoczycy Tiamat, której łeb roztrzaskał Marduk; dopiero w późniejszych wiekach utożsamiony z Egiptem bądź z szatanem; w mitologii żydowskiej oplatał świat trzymając w pysku ogon niczym smok Uroboros czy Okeanos)

potwór morski (Izajasza 27:1)

smok (Apokalipsa 12:4, 7, 13, 16-17; Apokalipsa 20:2);

smok barwy ognia (Apokalipsa 12:3)

wąż (Rodzaju 3:1-2, 4, 13-14; 2 Koryntian 11:3; Apokalipsa 12:9, 14-15); [w Ks. Rodzaju wąż jako typowe stworzenie falliczne, przeklęte przez Jeho; użyto tu hebr. słowa arum — „wąż, nagi", podobnie dwuznaczne szumerskie „usz": „wąż, penis"; Talmud zawierał szczegółowe instrukcje dla kobiet jak wystrzegać się wężowych pokus; później uznany za przebranego szatana a dokładniej anioła Szamaela; w chrześcijaństwie to oczywiście diabeł, który zdołał przekabacić doskonałe stworzenia boże, pomijając już fakt, że bunt aniołów przeciwko bogu nastąpił dopiero trzy rozdziały później.)

wąż starodawny (Apokalipsa 12:9; Apokalipsa 20:2)

wielki smok (Apokalipsa 12:9)

wilk (Jana 10:12)

3. Imiona odnoszące się do doczesnej władzy:

bóg tego świata (2 Koryntian 4:4);

król babiloński (Izajasza 14:4);

król Tyru (Ezechiela 28:12);

rządca (dzierżawca) świata ciemności tego wieku (gr. kosmokrator skotous aiwnas toutou) (Efezjan 6:12);

syn boży (Rdz 6.2; Job 1:6n)

wódz, który nadejdzie (Daniela 9:26); (Cf. 2 Tesaloniczan 2:3-4 i Apokalipsa 12:7-9)

władca mocarstwa powietrza (Efezjan 2:2);

władca tego świata (gr. archon tou kosmou) (Jana 12:31; Jana 14:30; Jana 16:11);

władca Tyru (Ezechiela 28:2);

władca złych duchów (Mateusza 9:34; Mateusza 12:24; Marka 3:22; Łukasza 11:15)

4. Imiona oddające cechy charakteru:

diabeł [gr. diabolos; oszczerca, oskarżyciel; tłum. hbr szatan] (Mądrości 2:24, Mateusza 4:1, 5, 8, 11; Mateusza 13:39; Mateusza 25:41; Łukasza 4:2-3, 5, 9, 13; Łukasza 8:12; Jana 8:44; Jana 13:2; Dzieje apostolskie 10:38; Dzieje apostolskie 13:10; Efezjan 4:27; Efezjan 6:11; 1 Tymoteusza 3:6-7; 2 Tymoteusza 2:26; Hebrajczyków 2:14; Jakuba 3:15; Jakuba 4:7; 1 Piotra 5:8; 1 Jana 3:8, 10; Apokalipsa 2:10; Apokalipsa 12:9, 12; Apokalipsa 20:2, 10);

szatan [hbr. oszczerca, oskarżyciel, przeciwnik; początkowo jeden z aniołów pełniący funkcję oskarżyciela ludzi, pod wpływami perskimi nabrał cech demonicznych] (Kronik 21:1, Joba 1:6-12; Joba 2:1-7; Zachariasza 3:1-2; Mateusza 4:10; Mateusza 12:26; Mateusza 16:23; Marka 1:13; Marka 3:23, 26; Marka 4:15; Marka 8:33; Łukasza 10:18; Łukasza 11:18; Łukasza 13:16; Łukasza 22:3, 31; Jana 13:27; Dzieje apostolskie 5:3; Dzieje apostolskie 26:18; Rzymian 16:20; 1 Koryntian 5:5; 1 Koryntian 7:5; 2 Koryntian 2:11; 2 Koryntian 11:14; 2 Koryntian 12:7; 1 Tesaloniczan 2:18; 2 Tesaloniczan 2:9; 1 Tymoteusza 1:20; 1 Tymoteusza 5:15; Apokalipsa 2:9, 13, 24; Apokalipsa 3:9; Apokalipsa 12:9; Apokalipsa 20:2, 7); Jak widać diabeł i szatan to ulubiony temat autorów nowotestamentowych, w ST szatana niema prawie wcale, jest jedynie jednym z aniołów, bo to sam bóg odpowiada za wszelkie dobro i wszelkie zło na świecie. Szatan jest więc twórczym wkładem myśli grecko-perskiej w naszą kulturę o skutkach niestety brzemiennych a raczej płomiennych.

kłamca (Jana 8:44)

kusiciel (Mateusza 4:3; 1 Tesaloniczan 3:5);

mały róg (Daniela 7:8);

niegodziwiec (2 Tesaloniczan 2:8-9)

nieprzyjaciel (Mateusza 13:39);

ojciec kłamstwa (Jana 8:44);

oskarżyciel braci naszych (Apokalipsa 12:10);

strona przeciwna (1 Piotra 5:8, 1 Tymoteusza 5:14);

syn zatracenia (Jana 17:12, 2 Tesaloniczan 2:3); (cf. Ezechiela 28:11-19)

władca ciemności (Colossians 1:13; 2:13-14; 1 Jana 3:12; 1 Jana 5:18-19)

wróg (Łukasza 10:19)

zabójca (Jana 8:44)

złodziej (Jana 10:10)

Zły (Mateusza 5:37; Mateusza 6:13; Mateusza 13:19, 38; Jana 17:15; Efezjan 6:16; 2 Tesaloniczan 3:3; 1 Jana 3:12)

Komentarze i korekta: Krzysztof Sykta


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Zoologia biblijna
Droga Węża

 Comment on this article..   


« The Bible - generally   (Published: 21-08-2002 Last change: 06-09-2003)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Dawid Ropuszyński
Publikował m.in. w: Dziś, Fakty i Mity, Forum Klubowe. Brał udział w Światowym Kongresie Humanistycznym w Noordwijkerhout i w Światowej Konferencji Int'l Humanist and Ethical Youth Organisation w Utrechcie. Działacz społeczny, członek Polskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli. Nauczyciel języka angielskiego.

 Number of texts in service: 21  Show other texts of this author
 Newest author's article: Napoleon a Kościół
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 1818 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)