The RationalistSkip to content


We have registered
152.868.972 visits
There are 7295 articles   written by 1061 authors. They could occupy 28790 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2963 votes.
Sklepik "Racjonalisty"
Kubek z rybką Darwina
Friedrich Nietzsche - Antychryst
 The Bible » »

Księga Rodzaju - Kosmogonia Elohisty
Author of this text:

Opracowanie w oparciu o przekład A. Sandauera i hebr. Tanach

1.1. Na początku tworzył Elohim niebiosa [shamaim]
i ziemię [arec]:

1.2. A ziemia była mętem i zamętem [tohu wa-bohu],
i mrokiem na obliczu Odmętu [T'hum],
a tchnienie [ruah] Elohim nosiło się na obliczu wód.

1.3. I rzekł Elohim:
„Niech się stanie światło".
I stało się światło.
1.4. I ujrzał Elohim, że światło jest dobre.

I oddzielił Elohim światło od mroku.
1.5. I nazwał Elohim światło „Dniem",
a mrok nazwał „Nocą".

I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień pierwszy.

1.6. I rzekł Elohim:
"Niech się stanie przestworze pośrodku wód
i niech się stanie oddzielenie wody od wód".

1.7. I uczynił Elohim przestworze.
I oddzielił wody pod przestworzem
od wód nad przestworzem.
I stało się tak.
1.8. I nazwał Elohim przestworze „Niebiosami".

I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień wtóry.

1.9. I rzekł Elohim:
"Niech skupią się wody pod niebiosami
i niech wyjrzy ląd".
I stało się tak.
.10. I nazwał Elohim ląd „Ziemią",
a skupienie wód nazwał „Morzem".
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.11. I rzekł Elohim:
"Niech zazieleni się ziemia zieloną trawą,
co nasiona rozsiewa,
i drzewami owocowymi,
co rodzą owoce odmienne,
w których nasiona kryją się na ziemi".
I stało się tak.
1.12. I wydała ziemia zieloną trawę,
co nasiona rozsiewa, każde odmienne,
i drzewa rodzące owoce,
w których nasiona się kryją, każde odmienne.
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.13. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień trzeci.

1.14. I rzekł Elohim:
"Niech świecidła na przestworzu niebios staną,
by dzielić dzień od nocy
i niech znaczą pory, dni i lata.
1.15. I niech będą świecidła na przestworzu niebios,
by świecić nad ziemią".
I stało się tak.
1.16. I uczynił Elohim dwa świecidła wielkie:
świecidło większe, by rządziło dniem,
i świecidło mniejsze, by rządziło nocą.
A też i gwiazdy.
1.17. I umieścił je Elohim na przestworzu niebios,
by świeciły nad ziemią.
1.18. I by rządziły dniem i nocą tak,
by dzielić światło od mroku.
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.19. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień czwarty.

1.20. I rzekł Elohim:
"Niech zaroją się wody rojem istot żywych,
i niech ptactwo polata nad ziemią
nad obliczem przestworza niebios".
1.21. I stworzył Elohim potwory wielkie
i wszelkie istoty żywe, pełzające,
od których zaroiły się wody,
— wszystkie odmienne,
i wszelkie ptaki skrzydlate
— wszystkie odmienne.
I ujrzał Elohim, że to dobre.
1.22. I błogosławił im Elohim mówiąc:
"Płódźcie się i mnóżcie,
i napełniajcie wody morskie,
a ptactwo niech się mnoży na ziemi".

1.23. I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień piąty.

1.24. I rzekł Elohim:
"Niech wyda ziemia istoty żywe
— wszystkie odmienne,
bydło i płazy, i dzikie zwierzęta
— wszystkie odmienne".
I stało się tak.
1.25. I uczynił Elohim dzikie zwierzęta
— wszystkie odmienne,
i bydło — wszystkie odmienne,
i wszelkie płazy gleby — wszystkie odmienne.
I ujrzał Elohim, że to dobre.

1.26. I rzekł Elohim:
"Uczyńmy człowieka [adam] na obraz nasz,
podobnego do nas
i niech panuje nad rybami morskimi,
i nad ptactwem niebios,
i nad bydłem,
i nad wszelką ziemią,
i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi".

1.27. I stworzył Elohim człowieka na obraz swój.
Na obraz Elohima stworzył go.
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

1.28. I błogosławił im Elohim.
I rzekł do nich Elohim:
"Płódźcie się i mnóżcie,
i napełniajcie ziemię,
i zdobywajcie ją,
i panujcie nad rybami morskimi
i nad ptactwem niebios,
i nad wszelkimi istotami, pełzającymi po ziemi".

1.29. I rzekł Elohim:
"Oto daję wam wszelką trawę
co nasiona rozsiewa na obliczu wszelkiej ziemi
i wszelkie drzewo, w których kryje się owoc drzewa
co nasiona daje:
byście mieli do jedzenia.
1.30. A wszelkim dzikim zwierzętom
i wszelkiemu ptactwu niebios,
i wszelkim płazom na ziemi,
w których kryje się żywa istota,
wszelką jarzynę trawy do jedzenia".
I stało się tak.
1.31. I ujrzał Elohim, że wszystko, co uczynił,
było bardzo dobre.


I nastał wieczór, i nastał poranek — dzień szósty.

2.01. I ukończone zostały niebiosa, i ziemia,
i wszelkie ich zastępy.
2.02. I ukończył Elohim dnia siódmego dzieło, które
uczynił, i zaprzestał dnia siódmego
wszelkiego dzieła, które uczynił.
2.03. I błogosławił Elohim dniu siódmemu i uświęcił go,
bo w nim zaprzestał wszelkiego dzieła,
które stworzył Elohim, aby uczynione było.

2.04. Te są dzieje tworzenia niebios i ziemi.
1:1 BRASYT BRA ALHYm AT HSMYm
VAT HARc.

1:2 VHARc HYTH THV VBHV
VXSk OL-PNY THVm
VRVX ALHYm MRXPT OL-PNY HMYm.

1:3 VYAMR ALHYm
YHY AVR
VYHY-AVR.
1:4 VYRA ALHYm AT-HAVR KY-+VB
VYBDL ALHYm BYn HAVR VBYn HXSk.
1:5 VYQRA ALHYm LAVR YVm
VLXSk QRA LYLH

VYHY-ORB VYHY-BQR YVm AXD.

1:6 VYAMR ALHYm
YHY RQYO BTVk HMYm
VYHY MBDYL BYn MYm LMYm.

1:7 VYOs ALHYm AT-HRQYO
VYBDL BYn HMYm ASR MTXT LRQYO
VBYn HMYm ASR MOL LRQYO
VYHY-Kn.
1:8 VYQRA ALHYm LRQYO SMYm

VYHY-ORB VYHY-BQR YVm SNY.

1:9 VYAMR ALHYm
YQVV HMYm MTXT HSMYm
AL-MQVm AXD VTRAH HYBSH
VYHY-Kn.
1:10 VYQRA ALHYm LYBSH ARc
VLMQVH HMYm QRA YMYm
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:11 VYAMR ALHYm
TDSA HARc DSA OsB
MZRYO ZRO
Oc PRY
OsH PRY LMYNV
ASR ZROV-BV OL-HARc
VYHY-Kn.
1:12 VTVCA HARc DSA OsB
MZRYO ZRO LMYNHV
VOc OsH-PRY
ASR ZROV-BV LMYNHV
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:13 VYHY-ORB VYHY-BQR YVm SLYSY.

1:14 VYAMR ALHYm
YHY MART BRQYO HSMYm LHBDYL
BYn HYVm VBYn HLYLH
VHYV LATT VLMVODYm VLYMYm VSNYm.
1:15 VHYV LMAVRT BRQYO HSMYm
LHAYR OL-HARc
VYHY-Kn.
1:16 VYOs ALHYm AT-SNY HMART HGDLYm
AT-HMAVR HGDL LMMSLT HYVm
VAT-HMAVR HQ+n LMMSLT HLYLH
VAT HKVKBYm.
1:17 VYTn ATm ALHYm BRQYO HSMYm
LHAYR OL-HARc.
1:18 VLMSL BYVm VBLYLH
VLHBDYL BYn HAVR VBYn HXSk
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:19 VYHY-ORB VYHY-BQR YVm RBYOY.

1:20 VYAMR ALHYm
YSRCV HMYm SRc NPS XYH
VOVp YOVPp OL-HARc
OL-PNY RQYO HSMYm.
1:21 VYBRA ALHYm AT-HTNYNm HGDLYm
VAT KL-NPS HXYH HRMsT
ASR SRCV HMYm
LMYNHm
VAT KL-OVp KNp
LMYNHV
VYRA ALHYm KY-+VB.
1:22 VYBRk ATm ALHYm LAMR
PRV VRBV
VMLAV AT-HMYm BYMYm
VHOVp YRB BARc.

1:23 VYHY-ORB VYHY-BQR YVm XMYSY.

1:24 VYAMR ALHYm
TVCA HARc NPS XYH
LMYNH
BHMH VRMs VXYTV-ARc
LMYNH
VYHY-Kn.
1:25 VYOs ALHYm AT-XYT HARc
LMYNH
VAT-HBHMH LMYNH
VAT KL-RMs HADMH LMYNHV
VYRA ALHYm KY-+VB.

1:26 VYAMR ALHYm
NOsH ADm BCLMNV
KDMVTNV
VYRDV BDGT HYm
VBOVp HSMYm
VBBHMH
VBKL-HARc
VBKL-HRMs HRMs OL-HARc.

1:27 VYBRA ALHYm AT-HADm BCLMV
BCLm ALHYm BRA ATV
ZKR VNQBH BRA ATm.

1:28 VYBRk ATm ALHYm
VYAMR LHm ALHYm
PRV VRBV
VMLAV AT-HARc
VKBSH
VRDV BDGT HYm
VBOVp HSMYm
VBKL-XYH HRMsT OL-HARc.

1:29 VYAMR ALHYm
HNH NTTY LKm AT-KL-OsB
ZRO ZRO ASR OL-PNY KL-HARc
VAT-KL-HOc ASR-BV PRY-Oc
ZRO ZRO LKm
YHYH LAKLH.
1:30 VLKL-XYT HARc
VLKL-OVp HSMYm
VLKL RVMs OL-HARc
ASR-BV NPS XYH
AT-KL-YRQ OsB LAKLH
VYHY-Kn.
1:31 VYRA ALHYm AT-KL-ASR OsH
VHNH-+VB MAD

VYHY-ORB VYHY-BQR YVm HSSY.

2:1 VYKLV HSMYm VHARc
VKL-CBAm.
2:2 VYKL ALHYm BYVm HSBYOY MLAKTV
ASR OsH VYSBT BYVm HSBYOY
MKL-MLAKTV ASR OsH.
2:3 VYBRk ALHYm AT-YVm HSBYOY VYQDS
ATV KY BV SBT MKL-MLAKTV
ASR-BRA ALHYm LOsVT.

2:4 ALH TVLDVT HSMYm VHARc BHBRAm

Transkrypcja:

ALEF — A
BET — B
GIMEL — G
DALET — D
HEY — H
VAV — V
ZAYIN — Z
HET — X
TET — +
YUD — Y
KAF — K
KAF SOFIT — k
LAMED — L
MEM — M
MEM SOFIT — m
NUN — N
NUN SOFIT — n
SAMEH — $
AYIN — O
PEH — P
PEH SOFIT — p
TZADE — C
TZADE SOFIT — c
QOF — Q
RESH — R
SHIN — S
SIN — s
SHIN/SIN — #
TAV — T

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Lud wyprowadzony z niewoli
Dygresje starotestamentowe: Genesis

 Comment on this article..   


«    (Published: 01-09-2002 Last change: 09-08-2006)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Krzysztof Sykta
Zajmuje się głównie biblistyką i religioznawstwem. Prowadzi stronę synopsa.pl. Skończył ekonomię, jest dyrektorem w izbie gospodarczej i redaktorem w Magazynie Przedsiębiorczości i Integracji Lokalnej IMPULS. Był redaktorem naczelnym ezinu Playback.pl
 Private site

 Number of texts in service: 102  Show other texts of this author
 Newest author's article: Niezmienność Pisma
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 2400 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)