The RationalistSkip to content


We have registered
187.068.341 visits
There are 7362 articles   written by 1065 authors. They could occupy 29027 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2985 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

Dlaczego Szyszkowska?
Author of this text:

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia NEUTRUM stoi na stanowisku, że najlepszym kandydatem na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach przypadających w 2005 r. jest prof. Maria Szyszkowska, ponieważ:

# pełniąc urząd Prezydenta będzie czuwała nad przestrzeganiem zawartych w Konstytucji zasad: równości, równouprawnienia, wolności, itd. przez władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;

# doprowadzi do weryfikacji niezgodnych z zasadami konstytucyjnymi przepisów, które zawarte są w umowach międzynarodowych podpisanych przez rząd RP, jak i tych, które zawarte są w ustawodawstwie polskim;

# będzie działać zgodnie z konstytucyjną zasadą mówiącą, że „wszyscy obywatele RP, zarówno wierzący, jak i nie podzielający tej wiary" są równi wobec prawa.

# w swoich decyzjach będzie kierować się dbałością o zachowanie przyrodzonej godności każdego człowieka, o zachowanie jego prawa do wolności, jak i obowiązku solidarności z innymi. Poszanowanie tych zasad prof. M. Szyszkowska w czasie swojej długoletniej działalności publicznej stawiała zawsze na pierwszym miejscu;

# będzie działała na rzecz:

- zagwarantowania rzeczywistej wolności światopoglądowej

- rozdzielenia Kościoła i Państwa

— rozdzielenia prawa i religii

# będzie działać na rzecz godziwych zasiłków dla bezrobotnych oraz podwyższenia rent i emerytur

# korzystając z konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Prezydenta, które dają m.in. możliwość inicjatywy ustawodawczej, zarządzenia referendum ogólnokrajowego, zajmie się likwidacją biedy, bezdomności i bezrobocia w Polsce;

# będzie dążyć do ratyfikacji przez RP konwencji Rady Europy: Europejskiej Karty Społecznej, Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego i Protokołu do Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego, które - obowiązując w porządku prawnym RP — znacząco wpłyną na poprawę sytuacji 3,5 milionowej rzeszy Polaków zapomnianych przez własną Ojczyznę;

# jako najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wycofa polskie wojska z Iraku

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia NEUTRUM zwraca się do wszystkich, którzy chcieliby wspomóc kampanię wyborczą prof. Marii Szyszkowskiej o kontaktowanie się z członkami Komitetu Wyborczego, którego skład podajemy poniżej.

*

KOMITET WYBORCZY kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marii Szyszkowskiej ul. Jasielska 50A m 3; 02-128 Warszawa

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:
Czesław Janik
tel. 0.601.481.000
e-mail: pelnomocnik@szyszkowska.pl

Członkowie Komitetu:
Czesław Janik
Jerzy Konrad Borowy
Jacek Kochanowski
Jolanta Anna Zawadzka
Wojciech Borzęcki
Andrzej Tadeusz Bałandynowicz
Alicja Barbara Jaszczuk
Dorota Praga
Stanisława Przybylska-Krzyżanowska
Renata Beret-Mieszczanowicz
Ewa Gąsowska
Zdzisław Baronowski
Krystyna Lucyna Szul
Jan Morek
Mikołaj Frydrychowicz
Bogusław Ludwikowski
Jan Krzyżanowski

Aby prof. Szyszkowska mogła wystartować w wyborach prezydenckich, potrzebnych jest najpierw tysiąc podpisów poparcia Komitetu Wyborczego, a następnie 100 tysięcy popierających kandydata. Wspólnie jesteśmy w stanie zebrać te podpisy. Prosimy więc wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia NEUTRUM o aktywne zaangażowanie się w akcję.

BARDZO PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ:

1. NIE MOŻNA NUMEROWAĆ STRON, JAK I WPISÓW — KOLUMNA PIERWSZA (LISTA PORZĄDKOWA) POZOSTAJE PUSTA! Ponumerowane listy będą nieważne!

2. Każda osoba może zostać wpisana TYLKO JEDEN RAZ!

3. Wszystkie dane muszą być WPISANE BARDZO WYRAŹNIE!

4. Każdy podpis musi być WŁASNORĘCZNY OSOBY POPIERAJĄCEJ.

5. Proszę zwracać bardzo dokładnie uwagę na zgodność numeru PESEL.

6. Dane osobiste może wpisać osoba zbierająca, a jedynie podpis każdy INDYWIDUALNIE.

7. KAŻDA OSOBA ZBIERAJĄCA PODPISY MUSI NA DOLE STRONY CZYTELNIE SIĘ PODPISAĆ. Jest to warunek ważności danej strony. Bardzo ważnym jest, aby ta osoba była pewna osób, które się na jej liście podpisały, bowiem w razie nieścisłości osobiście odpowiada przed Państwową Komisją Wyborczą!

8. Na formularzu NIE WOLNO niczego zmieniać, bo może zostać uznany jako wadliwy.

9. W adresie zamieszkania nie jest wymagany kod miejscowości, lecz można wpisać.

> Ściągnij formularz poparcia! <

Wypełnione listy prosimy na bieżąco wysyłać na adres biura senatorskiego, koniecznie listem poleconym w kopercie wielkości A4, najlepiej w twardej obwolucie lub okładce.

DO LIST PROSZĘ DOŁĄCZYĆ KARTECZKĘ Z DOKŁADNYMI DANYMI osoby zbierającej i wysyłającej.

Biuro senatorskie prof. Marii Szyszkowskiej
ul. RUMUŃSKA 20
03-971 WARSZAWA Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Maria Szyszkowska - kandydatka do Pokojowej Nagrody Nobla
Wolność zgromadzeń kontra "moralność publiczna"

 Comment on this article..   See comments (8)..   


«    (Published: 13-06-2005 Last change: 27-07-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Czesław Janik
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum"

 Number of texts in service: 16  Show other texts of this author
 Newest author's article: Powrót do Cannosy? – Kościół wobec rozdziału
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4186 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)