The RationalistSkip to content


We have registered
166.345.750 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Various topics » PSR »

O ratio legis prawa stowarzyszeniowego
Author of this text:

Zobacz szerszy kontekst tej sprawy: Tworzenie stowarzyszenia racjonalistów

*

Legnica, 28.6.2005 r.

Komitet Założycielski
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Sąd Gospodarczy
XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

W związku z Postanowieniem z dnia 13.6.2005 r. (sygn. akt: Wa XIX Ns-Rej. KRS 9911/05/285), w nawiązaniu także do złożonego przez nas 28.6.2005 r. Pisma wyjaśniającego, prosimy o przedłużenie terminu na złożenie poprawionej wersji statutu o 3 tygodnie. Prośbę swą uzasadniamy koniecznością zorganizowania zebrania założycieli mieszkających w różnych częściach Polski, co jest niemożliwe w naznaczonym tygodniowym terminie.

Nasza prośba o przedłużenie terminu w celu dokonania zmiany statutu jest zasadna tylko w razie uwzględnienia naszych uwag z Pisma wyjaśniającego odnośnie żądań Prezydenta m.st. Warszawy, które uznajemy w punktach 1, 2, 3 i 5 za całkowicie bezzasadne prawnie oraz naruszające zasadę samorządności stowarzyszenia, co też jesteśmy w stanie uzasadnić w postępowaniu rejestrowym (także odwoławczym).

W razie przyjęcia przez sąd rejestrowy, iż próba głębokiej ingerencji organu nadzorczego w treść statutu nie jest sprzeczna z Prawem o stowarzyszeniach, prosimy o niezwłoczne wydanie rozstrzygającego orzeczenia. Prosimy również o dokładne uzasadnienie ewentualnie negatywnej dla nas interpretacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, czego niestety zabrakło w wywodach organu nadzorczego.

Owszem, można także dziś forsować wątpliwie interpretacje prawa stowarzyszeniowego, ośmielimy się zauważyć, jak uczynił to organ nadzorczy, np. twierdząc, że nie ma podstaw dla dopuszczenia nowych form komunikowania w działalności organów stowarzyszenia. Interpretacje te jednak są formalistycznym pogwałceniem aksjologii i charakteru przepisów prawa stowarzyszeniowego regulującego wolność zrzeszania się. Dla wsparcia naszego stanowiska załączamy artykuł pt. „Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym", który będzie publikowany w tym roku w „Monitorze Prawniczym".

Liczymy na to, że sąd podzieli taki kierunek interpretacji, która uwzględnia aksjologię stojącą za kulisami (czyt.: za literą) polskiego prawa stowarzyszeniowego, które zostało uchwalone w przekonaniu o potrzebie jak najszerszego uwzględnienia doniosłości wolności zrzeszania się i nieingerencji w to władz administracyjnych, nieingerencji, która jest ograniczona zasadniczo porządkowym charakterem wymogów rejestracji stowarzyszeń, co potwierdził TK w orzeczeniu z 12.2.1991 r. Próby nieuzasadnionej ingerencji w wolność zrzeszania się mają w Polsce długoletnią i ponurą tradycję z okresu PRL. Ostatnie posunięcia Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie praw i wolności obywatelskich a także kuriozalne wręcz tegoż poglądy na politykę karną dowodzą, że należy być szczególnie wyczulonym na próby ograniczania praw i wolności obywatelskich, stąd też jesteśmy zdeterminowani, aby naszych praw w zakresie samorządności stowarzyszenia bronić w procedurach, które gwarantuje nam polskie prawo.

W imieniu Komitetu Założycielskiego (-)

Załączniki:

1. Artykuł „Stowarzyszenia w społeczeństwie informacyjnym"


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Kulisy rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów
e-association. nowa wizja stowarzyszenia

 Comment on this article..   


«    (Published: 30-07-2005 Last change: 02-08-2005)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 945  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4289 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)