The RationalistSkip to content


We have registered
168.703.379 visits
There are 7337 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28957 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
Mariusz Agnosiewicz - Heretyckie dziedzictwo Europy
Agnieszka Zakrzewicz - Papież i kobieta
 The Bible » » The Old Testament

Demonizm Jahwe
Author of this text:

Jahwe — antyteza boga miłości
"Na wojnie Stary Testament -
w czasie pokoju: miłujcie swoich wrogów!"

K. Deschner

 

"Zaprzeczono Bogu, którego oni oplwali nieczystemi
usty w testamencie starym i nowym.(...)
I tak mówiły owieczki zrozpaczone: nauczyciele nasi
i mistrze wyobrażają sobie Boga, jako najbezmyślniejszą i
najciemniejszą istotę i coś nierównie niższego od człowieka"
Wolter, Słownik Filozoficzny

 

"Nietolerancja i fanatyzm charakterystyczne dla proroków
i misjonarzy trzech monoteistycznych religii mają swój
wzorzec i uzasadnienie w przykładzie, jaki dał Jahwe (...)
Jego 'złość' okazuje się niekiedy tak irracjonalna, że
można by mówić o 'demonizmie' Jahwe"
Mircea Elliade Biographical note

 

Różnica między Starym a Nowym Testamentem polega
tak naprawdę na tym, że są to inne sposoby opowiadania
o tej samej miłości
Prof. Anna Świderkówna [ 1 ]

W istocie, konkluzja znanej biblistki jest bardzo trafna — „nieco" inaczej wyrażona jest miłość w Testamencie Starym. Jahwe w Starym Testamencie (wg ułożenia ksiąg):

 • "Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą" (Wj 20:5 (BT)). nawet jeśliś wzorem cnót chrześcijańskich to i tak biada ci, jeśliś miał przodka grzesznika. To się nazywa odpowiedzialność zbiorowa ! Z drugiej strony — jeśli chcesz zapewnić pewne miejsce swoim potomkom w niebie — bądź gorliwym po trzykroć. Mówi Twój bóg: "Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań." (Wj 20:6 (BT)). Czy to miłosierdzie boże czy już głupota?

 • "Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy." (Wj 20:7 (BT)). Czy to świadczy o miłosierdziu bożym, gdy Jehowa odgraża ci mękami piekielnymi za samo wypowiadanie jego imienia?

 • Ja traktować niepokorne dziecię: "Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta: „Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu". Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło spośród siebie" (BT, Pwt 21, 18-21)

 • Mówi się nam, że Pan jest miłosierny, ale jego groźby na wypadek przekroczenia jakiegokolwiek nakazu idiotycznego Prawa są nie tyle okrucieństwem wyrafinowanym, co prymitywnym. Groźby te zajmują większą część rozdziału 28 Deuteronimium.

 • Psalm do Jahwego: "Ręką Twoja pogany wytraciła i wszczepiłeś one, udręczyłeś narody i wygnałeś je (...) Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje" (Ps 44(43),3n; pierwsza część w tłum. Wujka, druga — BT)

 • "Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli" (Ps 116,15; BT)

 • Księga Ezechiela — część: Wyrocznie przeciw narodom: "Bo to mówi Pan Bóg: [do Ammonitów:] Dlatego, żeś klaskał ręką i biłeś nogą, i radowałeś się ze wszystkiej chęci nad ziemią Izraelską, przeto ot ja wyciągnę rękę moję na cię a dam cię na rozchwycenie narodów, a wytnę cię z ludzi i wytracę cię z ziem, i zetrę: a poznasz, żem ja Pan! (...) [do Idumejczyków:] Wyciągnę rękę moję nad Idumeą a zniosę z niej człowieka i bydlę i uczynią ją pustynią od południa, a którzy są w Dedan, od miecza polegną. I uczynię pomstę moję nad Idumeą, ręką ludu mego Izraelskiego. I uczynią w Edom według gniewu mego i zapalczywości mojej: i poznają pomstę moję, mówi Pan Bóg (...) [coś na dzisiejsze czasy — do Palestyńczyków:] Oto ja wyciągnę rękę moję na Palestyny a pobiję zabijacze i wytracę ostatek krainy pomorskiej. I uczynię nad nimi pomsty wielkie karząc w zapalczywości: a poznają, żem ja Pan, gdy uczynię pomstę moję nad nimi (...) [do mieszkańców Tyru:] będzie na rozchwycenie narodów. Córki też jego, które są po polu mieczem pobite będą, a poznają, żem ja Pan! … Oto ja przywiodę na Tyr Nabuchodonozora [pogański wódz na usługach Jahwego]… Kopytami koni swych zdepcze wszystkie ulice twoje, twój lud mieczem siec będzie [dalej następuje barwny opis masakry Tyru, któremu Jahwe postanowił zgotować los podobny Sodomie i Gomorze] (...) [dalej mamy parę innych gróźb naszego Boga miłości, m.in. przeciw Sydonowi:] I puszczę nań mór i krew na ulice jego, i będą padać zabici w pośrzodku jego mieczem wokoło: a poznają, żem ja Pan! [przeciw Egipcjanom:] Oto ja przywiodę na cię miecz i wybiję z ciebie człowieka i bydlę. I będzie ziemia egipska pustynią i spustoszeniem: a poznają, żem ja Pan! … Egipcjany rozproszę między narody i rozwieję je po ziemiach. [jak widzimy, nie wszystkie obietnice Jahwe zdołał dotąd zrealizować, na razie przegrał z bóstwami egipskimi, które rozproszyły jego Żydów; posłał jednak na Egipt swego sługę — Nabuchdonozora, któremu zezwolił złupić kraj faraona jako żołd za dotychczasową wojaczkę przeciw wrogom narodu wybranego:] Oto ja dam Nabuchodonozora, króla Babilońskiego, do ziemie Egipskiej i weźmie mnóstwo jej, i złupi korzyści jej, rozchwyci łupy jej, i będzie zapłata wojsku jego i robocie, którą służył przeciw jemu: dałem mu ziemię Egiptską za to, że mi robił, mówił Pan Bóg [następnie mamy barwny opis pogromu Egiptu, i wreszcie następuje mowa przeciw górze Seir:] Oto ja do ciebie, góro Seir, a wyciągnę rękę moję na cię i uczynię cię spustoszoną i pustą. Miasta twoje zburzę, a ty pusta będziesz a poznasz, żem ja Pan! (...) Obrócę cię w krew, krew ma cię ścigać. Ponieważ nie nienawidziłaś krwi, krew ma cię ścigać. Górę Seir zamienię w pustynię i pustkowie i wygubię na niej wszystko, co się tam rusza. Pagórki twoje pokryję trupami, na twych wyżynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach padać będą pobici mieczem. Uczynię cię wieczną pustynią, miasta twoje staną się już nie zamieszkane i poznacie, że Ja jestem Pan" [tak, w takiego Boga miłosiernego wierzycie] (Ezechielowe 25-35, w przekładzie J. Wujka, oprócz ostatniego fragmentu o górze Seir — BT)

Jahwe w Nowym Testamencie (według ułożenia ksiąg):

 • "Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości spotka gniew i pomsta." Rzym. 2, 8

 • Odpowiedzialność zbiorowa czynu Adama: "Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli" Rzym 5, 12

 • Droga do raju to konkurencja: "Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli [Żydzi], że całkiem upadli? Żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom by ich pobudzić do współzawodnictwa"BT, Rzym. 11, 11

 • Wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą" (Hebr. 2, 2).

 • "Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego" (Hebr. 10, 31)

 


 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Erotyka w Piśmie Świętym
O doskonałości boga Jahwe

 Comment on this article..   See comments (12)..   


 Footnotes:
[ 1 ] Polityka, nr 52, 27 grudnia 1997

« The Old Testament   (Published: 20-06-2002 Last change: 23-09-2008)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 949  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Kultura narzekania
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 601 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)