The RationalistSkip to content


We have registered
166.487.350 visits
There are 7332 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28943 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 The Bible » » The New Testament

Rodowody Jezusa
Author of this text:

Jeden występuje w Ewangelii św. Mateusza (1, 1-17), drugi w Ewangelii św. Łukasza (3, 23-38).

I Księga Kronik 3, 5-19 Mateusz Łukasz
Dawid (1004-965) Dawid Dawid
Salomon(965-928) Salomon Natan
Roboam (928-911) Roboam Mattata
Abiasz (911-908) Abiasz Menna
Assa (908-867) Assa Meleasz
Jozafat (867-846) Jozafat Eliakim
Joram (846-843) Joram Jona
Ochozjasz (843-842) Józef
Joasz (836-798) Juda
Amazjasz (798-769) Symeon
Azariasz Ozjasz Lewi
Jotam (743-733) Joatan Mattata
Achaz 733-727) Achaz Jorim
Ezechiasz 727-698) Ezechiasz
Manasses (698-642) Manasses
Amon (641-640) Amos
Jozjasz (639-609) Jozjasz Eliezer
Jochanan (608-598) Jezus
Jechoniasz Jechoniasz Her
Elmadan
Kosam
Addi
Melchi
N e r i
Szealtiel Salatiel(os) Salatiel
Zorobabel Zorobabel Zorobabel
Abiud Resa
Eliakim Jan
Azor Joda
Sadok Josech
Achim Samei
Eliud Matatiasz
Eleazar Maat
Mattan Nagai
Cheslie
Nahum
Amos
Mattatiasz
Józef
Jannaj
Melchi
Lewi
Mattat
J a k u b H e l e
Józef Józef

Jak widzimy Ewangelista Mateusz obliczył, że między Dawidem a Jezusem było 28 pokoleń, natomiast Ewangelista Łukasz naliczył ich aż 41. Mimo, że na przestrzeni niemalże tysiąca lat w obu rodowodach powtarzają się tylko dwa nazwiska, to każdy z nich wywodzi Józefa od Dawida. Jednakże już z dziadkiem Jezusa zdania ewangelistów są podzielone. Jeden obstawia, że był nim Jakub, drugi twierdzi, że Hele. Podobnie rozbieżności występują przy ojcu Salatiela, VI w. p.n.e. Mateusz śledzi panującą linię królewską (Dawid, Salomon, Roboam ...), natomiast Łukasz, któremu jak zwykle mniej możemy ufać, kroczy śladami potomków innego syna Dawida — Natana, nie panującego nad Izraelem. Zdawać by się mogło, że możemy spokojnie zapomnieć o rodowodzie Łukasza (znanego ze swej indolencji historiograficznej), zostając przy wersji Mateuszowej, która jest ponadto linią królów. Okazuje się, że i z tym jest kłopot. Otóżw jego linii jako ostatni z królów przed niewolą babilońską występuje Jechoniasz, ten sam którego Jahwe przeklął słowami: "Zapiszcie tego człowieka jako pozbawionego potomstwa, jako męża, który nie zażyje szczęścia w swych dniach, ponieważ żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida" (Jer 22, 30). Oznacza to ni mniej ni więcej, że w linii zstępnej tegoż nieszczęśnika nie może wystąpić żaden Mesjasz !

Pobożni chrześcijanie mają z tą kwestią nieliche problemy, obmyślane są najdziwaczniejsze teorie, które starają się rozwiązać tę zagadkę, najciekawszym bodajże jest wyjaśnienie B. Pascala, który stwierdził, że jest to w istocie dowód wielkości Pisma Świętego, gdyż opowieści o Panu "nie pisano w porozumieniu" (Myśli).


 See other sites:
Rodowody Syna Dawidowego
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Sprzeczności między księgami
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

 Comment on this article..   See comments (22)..   


« The New Testament   (Published: 18-05-2002 Last change: 03-07-2004)

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Private site

 Number of texts in service: 946  Show other texts of this author
 Number of translations: 4  Show translations of this author
 Newest author's article: Polskie geny
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 205 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)