The RationalistSkip to content


We have registered
164.234.265 visits
There are 7324 articles   written by 1064 authors. They could occupy 28895 A4 pages

Search in sites:

Advanced search..

The latest sites..
Digests archive....

 How do you like that?
This rocks!
Well done
I don't mind
This sucks
  

Casted 2966 votes.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"
 Neutrum »

O neutralności światopoglądowej państwa i o sytuacji kobiet w Polsce [4]
Author of this text:

Uważamy za konieczne i celowe zawarcie niniejszego porozumienia, ponad granicami wewnętrznymi Unii Europejskiej, wspierającego i kontrolującego realizację tego standardu przez poszczególne rządy państw Europy, będącej naszym Wspólnym domem.

Jesteśmy przekonani o słuszności wizji, która przyświeca naszym działaniom.

Uznajemy, że w urzeczywistnianiu tej wizji właściwą rolę będą spełniać europejskie organizacje — sygnatariusze niniejszego Porozumienia (Paktu), które zobowiązują się do współpracy w zakresie:

  • wymiany informacji (o wszelkich istotniejszych zdarzeniach i działaniach w danym kraju na rzecz/przeciwko neutralności światopoglądowej — laicyzmu/klerykalizmu; wskazane byłoby utworzenie wspólnego biuletynu informacyjnego w 2-3 językach);
  • wspólnych spotkań, konferencji tematycznych;
  • regularnego sporządzania raportów europejskich obrazujących stan społeczeństw Europy w realizacji idei neutralności światopoglądowej państwa i otwartości społeczeństw, przekazywanych następnie władzom UE i rządom krajowym;
  • przedstawiania wspólnych stanowisk, oświadczeń, apeli i opinii;
  • wspólnego reagowania, zgodnie z przepisami prawa, poprzez wspólne, skoordynowane czasowo akcje protestacyjne przeciwko wszelkim przejawom łamania podstawowych praw i wolności gwarantujących neutralność państw w kwestiach ww. wymienionych.
  • rozwoju innych form współpracy na rzecz neutralności światopoglądowej oraz otwartości społeczeństw.
  • … itd

Sygnatariusze Paktu dla koordynacji współpracy powołują Europejski Sekretariat organizacji działających na rzecz neutralności światopoglądowej i otwartości społeczeństw. Siedzibą Europejskiego Sekretariatu jest miasto ...

Niniejszy Pakt Europejski jest otwarty do podpisu przez organizacje pozarządowe państw Unii Europejskiej oraz przez organizacje pozarządowe z państw pozostających poza Unią Europejską, które mogą wyrazić swą zgodę na związanie się jego postanowieniami poprzez podpisanie przez upoważnionego członka władz organizacji pozarządowej.

Postanowienia Paktu wchodzą w życie po wyrażeniu zgody na przyjęcie zobowiązań wynikających z Paktu; dotyczy to organizacji-sygnatariuszy paktu zebranych w Warszawie, dnia ..., jak również wszystkich organizacji-sygnatariuszy, które w późniejszym okresie wyraża swoją zgodę na przyjęcie zobowiązań wynikających z Porozumienia

Niniejszy Pakt Europejski sporządzono w Warszawie w dniu … w językach polskim i angielskim(?), przy czym oba teksty mają jednakową moc prawną; jeden egzemplarz; jeden egzemplarz zostanie zdeponowany w archiwum Sekretariatu. Prezes Sekretariatu Europejskiego przekaże jego autentyczną poświadczoną kopię każdej organizacji, będącej sygnatariuszem paktu.


1 2 3 4 

 Similar subject matter on: 4th European Social Forum, Athens - Greece, May 2006
 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Nowa lewica?
Powrót do Cannosy? – Kościół wobec rozdziału

 Comment on this article..   See comments (4)..   


«    (Published: 19-05-2006 )

 Send text to e-mail address..     
Print-out version..    PDF    MS Word

Czesław Janik
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum"

 Number of texts in service: 16  Show other texts of this author
 Newest author's article: Powrót do Cannosy? – Kościół wobec rozdziału
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.
page 4790 
   Want more? Sign up for free!
[ Cooperation ] [ Advertise ] [ Map of the site ] [ F.A.Q. ] [ Store ] [ Sign up ] [ Contact ]
The Rationalist © Copyright 2000-2018 (English section of Polish Racjonalista.pl)
The Polish Association of Rationalists (PSR)